Anàlisi de Cicle de Vida de la gestió d'envasos de PET, llaunes i brics mitjançant SIG i SDDR a Espanya (febrer 2011)

Autoria: Inèdit per Retorna.
Descripció: L'objectiu de l'estudi és aportar dades de qualitat del comportament ambiental de la implementació del SDDR adaptat a Espanya. Un altre objectiu específic és la quantificació ambiental en 7 categories d'impacte del sistema SIG vigent a Espanya (únicament per a les tres fraccions d'envasos: PET, llaunes i brics, que entrarien en el SDDR proposat) per determinar si la substitució del SIG pel SDDR per aquestes tres fraccions d'envasos suposaria un potencial benefici ambiental.

Descàrrega:
Resum executiu (28 pàgines)
Estudi complet (68 pàgines)

 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: