Estratègia Residu Zero

Retorna té com a objectiu fundacional el 'Residu Zero', buscant així la reducció al màxim de la generació de residus i sent la implantació d'un Sistema de Retorn el primer pas.

El concepte 'Residu Zero' sintetitza una pràctica internacional que es manifesta de diferents maneres. Planteja un objectiu i una direcció, també una estratègia; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou.

Però a més és el nom d’una xarxa d’institucions, organitzacions ciutadanes i empreses, unides per la voluntat d’avançar, a partir d’evitar la generació de residus i evitar el rebuig amb destinació a tractaments finalistes (abocador i incineradora), cap a una gestió de materials i una producció i consum sostenibles.


'Residu Zero' no vol dir necessàriament que no hi hagi cap residu. Es tracta de:

D’avançar cap a una economia circular en que tot residu pugui ser transformat en matèria prima des d’un punt de vista que maximitzi la sostenibilitat.

I d'evitar:

La generació de residus que poden ser evitats.

La disposició de residus en abocadors i incineradores que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats.

La generació –via ecodisseny i PIP- dels residus que no puguin ser assimilats pel medi i, els residus pels que no hi hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte.

A 'Residu zero' hi va associat també l’objectiu de 'Emissió zero', referit a pal·liar l’excés de gasos d’efecte hivernacle que provoquen l’escalfament global. Reduir els residus comporta també evitar les emissions equivalents de CO2 en un procés de 'descarbonització' de l’economia.

Enllaços d'interés sobre 'Residu Zero':

-International Alliance (GAIA) 

-Cero Waste GAIA Europe

-Estrategia catalana Residuo Cero

 

   Retorna és un projecte impulsat per:

   
   
   
 

   Retorna és membre de: